Wanneer u een afspraak maakt met Bewegingstechnologie IJkema Lelystad (BIJL) dan kan BIJL orthopedie uw persoonsgegevens verzamelen en opslaan. Het verzamelen en opslaan van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor een goede en volledige afhandeling van uw dossier. Om u te beschermen tegen misbruik van uw persoonsgegevens bestaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). BIJL orthopedie moet deze wetgeving volgen en middels dit privacy statement proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

BIJL orthopedie is verantwoordelijk voor de inhoud en de uitvoering van dit privacy statement. BIJL orthopedie kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen.

Toepassingsgebied

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens binnen BIJL orthopedie.

Doel van het verzamelen en opslaan van gegevens

BIJL orthopedie verzamelt gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het vastleggen en documenteren van maatgegevens
 • Het correct afhandelen van aanvragen bij zorgverzekeraars
 • Communicatie met artsen, fysiotherapeuten en andere behandelaars
 • Gegevens die noodzakelijk zijn voor het kunnen produceren en leveren van een hulpmiddel
 • Het volledig afhandelen van orders

Welke gegevens verzamelt BIJL orthopedie:

 • Naam
 • Contactgegevens (zoals adres, woonplaats, telefoonnummer en email-adres)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Zorgverzekeringsgegevens
 • Afspraak historie
 • Bezochte locaties
 • Herkomst (welke arts of ziekenhuis heeft u verwezen)
 • Noodzakelijke medisch gegevens (zoals beschreven op “machtigingsformulier hulpmiddelenzorg” en “PPP” of breed geaccepteerde  en vergelijkbare formulieren)
 • Gegevens over voorziening (bv. beenprothese of polsspalk)
 • Maatgegevens noodzakelijk voor het leveren van een voorziening

Verkrijgen, verwerking en beveiliging

BIJL orthopedie zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden verstrekt in overeenstemming met de wetgeving. Er worden alleen persoonsgegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de dienstverlening.

Verkrijgen van persoonsgegevens:

 • van betrokkene of wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene
 • via spreekuren en betrokken behandelteams
 • via behandelende artsen (voorschrift medische hulpmiddelen)
 • via zorginstellingen
 • via Zorgportaal of NTAC
 • via de zorgverzekering

Er worden persoonsgegevens verwerkt als:

 • Er toestemming is verleend door betrokkene (telefonisch contact, persoonlijk);
 • De verwerking noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de dienstverlening (spreekuur /  voorschrift arts / telefonisch contact / e-mail / zorgportaal / NTAC of zorgverzekering);
 • De verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen (hiermee wordt ook bedoeld de regelgeving binnen de reglementen van de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen, ook wel SEMH genoemd).

Beveiliging:
De registratie vindt plaats binnen een beveiligde externe server. De private cloud bevindt zich in een hoog gecertificeerd datacenter op Nederlands grondgebied waarin de vertrouwelijkheid van data zeer goed gewaarborgd is.

Bewaartermijn

De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan voor het doel noodzakelijk is. Voor het bewaren van gegevens zijn de voorschriften, zoals beschreven in het reglement van de SEMH, leidend. Gegevens dienen in ieder geval 7 jaar bewaard te worden, ook in het geval van overlijden.

Wanneer de bewaartermijn verstreken is, zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd. Dit geldt voor digitale gegevens, fysieke gegevens (papieren dossiers), (gips-)modellen en leesten.

Verstrekken van gegevens

BIJL orthopedie verstrekt alleen gegevens aan derden (zoals dit in de AVG is vastgelegd) wanneer dit:

 • Plaats vindt met schriftelijke toestemming van de betrokkene
 • Inhoudelijke communicatie betreft met betrokken behandelteam, verwijzer, zorginstelling en / of zorgverzekeraar.
 • Wordt vereist als gevolg van een wettelijk voorschrift
 • Volgt uit het reglement van de SEMH

Inzage gegevens

Iedere betrokkene (of zijn / haar wettelijk vertegenwoordiger) heeft recht op inzage in de gegevens die zijn opgeslagen door BIJL orthopedie . Hiervoor dient een schriftelijk verzoek te worden ingediend. De inzage kan geschieden door de betrokkene de gegevens te tonen. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden. Binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijke verzoek zal BIJL orthopedie de betrokkene inzage geven in de zijn of haar persoonsgegevens.

Recht op correctie of verwijdering

De betrokkene (of zijn / haar wettelijk vertegenwoordiger) heeft het recht om een verzoek in te dienen bij BIJL orthopedie om de vastgelegde (persoons)gegevens, of gegevens die vermeld worden in het dossier, te corrigeren bij feitelijke onjuistheden of onvolledigheden. Dit verzoek dient schriftelijk te worden ingediend bij BIJL orthopedie . BIJL orthopedie zal het verzoek in beraad nemen en toekennen wanneer dit niet ongegrond of buitensporig is. BIJL orthopedie kan een verzoek dus weigeren, maar dient dan wel aan te tonen dat het verzoek ongegrond of buitensporig is. BIJL orthopedie deelt binnen vier weken, na ontvangst van het verzoek, aan betrokkene mee hoe met het verzoek zal worden omgegaan.

De geregistreerde, of diens wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht om een (schriftelijk) verzoek in te dienen voor vernietiging van gegevens die kunnen leiden tot zijn of haar persoon. Hiermee wordt de reeds verleende toestemming tot bewaring van gegevens ingetrokken. Inwilliging van dit verzoek kan op enkele gronden worden geweigerd:

 • Bewaring is op wettelijk voorschrift vereist
 • Indien er sprake is van een (dreigend) geschil
 • Verplichting zoals beschreven in contract met zorgverzekering
 • Bewaartermijn zoals vereist vanuit erkenningsregeling van de SEMH

Indien het verzoek wordt ingewilligd, worden de betreffende gegevens hetzij vernietigd, hetzij zodanig geanonimiseerd, dat herleiding redelijkerwijs onmogelijk is.

Recht op dataportibiliteit

Betrokkene heeft het recht om een schriftelijk verzoek in te dienen bij BIJL orthopedie om er voor te zorgen dat de betrokkene zijn of haar gegevens kan ontvangen, fysiek of per mail, en eventueel kan doorgeven aan een andere organisatie. Overdracht van gegevens vindt enkel en alleen plaats na schriftelijke toestemming  van de betrokkene. Het verzoek kan enkel geweigerd worden als daar op grond van wettelijke voorschriften bezwaar tegen is.

Wijzigingen

Wijzigingen van ons privacybeleid kunnen worden doorgevoerd. Deze wijzingen gelden per direct en zullen worden toegevoegd op de website van BIJL orthopedie, waar ons privacy statement beschikbaar is.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande ons privacy statement kunt u via het onderstaande knop contact met ons opnemen.